W NINIEJSZYM ARTYKULE CHCIAŁABYM PORUSZYĆ KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTRUKTORÓW FITNESS. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOŻEMY OCZYWIŚCIE ROZPATRYWAĆ NIE TYLKO NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO, ALE TAKŻE PRAWA KARNEGO. JA JEDNAK OGRANICZĘ SIĘ DO PRZEDSTAWIENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Myślę, że nikt z Nas nie chciałby wykonując tak cudowną pracę dopuszczać się przestępstw, tak więc roztrząsanie kwestii karnych nie ma tutaj najmniejszego sensu. Wracając do sedna tematu, odpowiedzialność cywilną instruktora można rozpatrywać w aspekcie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Oba te z pozoru obcobrzmiące sformułowania znajdują swoje źródło w obowiązującym kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) uregulowana została w art. 415 kodeksu cywilnego. Delikt to inaczej czyn niedozwolony.
Odpowiedzialność z tytułu deliktu wynika z popełnienia czynu niedozwolonego, to jest:

  • zachowania niezgodnego z prawem, zawinionego np. poprzez niedbalstwo
  • zachowania niezgodnego z prawem, niezawinionego
  • zdarzenia, na które człowiek nie ma wpływu

Zgodnie z art. 415 KC przesłanką odpowiedzialności deliktowej jest wina.

Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu) – regulowana w art. 471 Kodeksu cywilnego, wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek czynności prawnej i obejmuje obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody. Możliwym jest zwolnienie się z odpowiedzialności w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosimy.

Teraz już wiemy nieco więcej na temat odpowiedzialności, więc spróbujmy odnieść to do Naszej pracy. Jako instruktorzy fitness odpowiadamy na zasadzie winy, co oznacza, że w sytuacji, gdy dopuścimy się błędu czy zaniedbania, wskutek którego wyrządzimy komuś szkodę możemy być pociągnięci do odpowiedzialności czyli zobowiązani do naprawienia wynikłej szkody. Dzieje się tak w praktyce najczęściej na drodze postępowania sądowego co oznacza, że strona, która chce Nas pociągnąć do odpowiedzialności powinna wykazać, że Nasze działanie czy zaniechanie było sprzeczne z profesjonalnym zachowaniem. I tutaj po raz kolejny będę nawiązywać do tego jak ważne jest Nasze przygotowanie do pracy w charakterze instruktora. Jeśli będziemy działać w 100 % profesjonalnie i z głową na karku, nie może być mowy o zarzucaniu Nam błędów.

JEŚLI CHODZI O KLUB FITNESS TO TUTAJ PRZYPISAŁABYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWĄ.

Załóżmy hipotetyczną sytuację, w której to klient, który doznał szkody podczas uczestnictwa w zajęciach grupowych fitness decyduje się pociągnąć do odpowiedzialności klub fitness. W zaistniałej sytuacji klub będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności wskazując, że dochował należytej staranności, ponieważ zatrudnił profesjonalistę, osobę wykwalifikowaną. W związku z powyższym łatwo zrozumieć jak ważnym aspektem z punktu widzenia klubu jest posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry.

Reasumując swoistą receptą na brak tego typu problemów jest świadomość i odpowiedzialność (w tym bardziej potocznym znaczeniu). Musimy być świadomi jak ważne jest Nasze przygotowanie do pracy, zarówno w tym pierwszym etapie, kiedy wybieramy szkolenia, przygotowujemy się do egzaminu i po raz pierwszy wkraczamy na salę fitness, ale także na dalszej ścieżce kariery. Uczmy się i rozwijajmy, kolejne szkolenia to także spotkania z innymi profesjonalistami, którzy mogą Nam przekazać mnóstwo wiedzy merytorycznej, ale także praktyczne porady, które mogą Nam się przydać, podczas szkoleń możemy się wymieniać spostrzeżeniami z innymi uczestnikami a to pozwala Nam spojrzeć na Naszą pracę wielowymiarowo. Dzięki temu cały czas uczymy się co robić by Nasze zajęcia były ciekawe, skuteczne i bezpieczne, a także czego zdecydowanie nie robić.

W KOŃCU BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH KLIENTÓW POWINNO BYĆ JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW, NA KTÓRYM BUDUJEMY NASZE LEKCJE.

Sandra Osenka

Sandra Osenka

Nie pozwól aby coś Cię ominęło !
Bądź na bieżąco z wydarzeniami !
Zarezerwuj miejsce na kolejną edycję Metamorfoz ! Kolejna edycja startuje już w 3 MARCA!