W PONIŻSZYM ARTYKULE CHCIAŁABYM NAKREŚLIĆ KWESTIE ZATRUDNIENIA INSTRUKTORÓW FITNESS, MAMY BOWIEM DO WYBORU KILKA MOŻLIWOŚCI. WYBÓR JEST OCZYWIŚCIE UZALEŻNIONY OD NASZYCH USTALEŃ POCZYNIONYCH W ROZMOWACH Z PRZYSZŁYM PRACODAWCĄ ORAZ OD OGÓLNEJ PRAKTYKI ZAWIERANIA UMÓW W DANYM KLUBIE FITNESS.

 

Wykonywanie pracy instruktora może odbywać się w ramach stosunku pracy w klasycznym tego słowa znaczeniu regulowanym przez przepisy kodeksu pracy lub na podstawie umowy cywilno–prawnej opartej na regulacjach zawartych w kodeksie cywilnym. Zgodnie ze wskazaną Ustawą poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

UMOWA O PRACĘ

W przypadku umowy o pracę opieramy się na przepisach zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.2016.1666 j.t. z dnia 2016.10.12 ).

Umowa o pracę może zostać zawarta na umowę na okres próbny w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika, umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony.W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony łączny czas zatrudnienia w ramach takiej umowy bądź umów nie może przekraczać 33 miesięcy a liczba umów nie może przekroczyć trzech.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy

2) miejsce wykonywania pracy

3) wynagrodzenie za pracę

4) wymiar czasu pracy

5) termin rozpoczęcia pracy

UMOWA ZLECENIE

W przypadku umowy zlecenia powinniśmy sięgnąć do przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z dnia 2016.03.22).

Umowa zlecenia zobowiązuje jedną osobę (zleceniobiorcę) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy) zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Jeśli by porównać umowę zlecenia do umowy o pracę to znajdziemy kilka znaczących różnic jak np.:

– wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc ( zależy jak zostanie to wskazane w zawartej umowie)

– zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią

– zleceniobiorca nie musi wykonywać zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy, swoboda zawierania i rozwiązywania umowy zlecenia (bez okresu wypowiedzenia)

– umowa zlecenia może, ale nie musi być odpłatna.

Umowę zlecenia możemy zawierać z klubem fitness jako osoby fizyczne, ale także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

UMOWA O DZIEŁO

Umowa o dzieło również jest regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia polega na tym, że w ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, dlatego umowa ta nazywana jest umową rezultatu. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt.

Wykonawcy w ramach umowy o dzieło zawsze należy się wynagrodzenie.

Umowa o dzieło wskazuje na sytuacje, w których może dojść do wypowiedzenia. Są to sytuacje, gdy np. wykonawca wykonuje dzieło w sposób niezgodny z umową, bądź nie dotrzymuje określonych terminów.

JAK WSPOMNIAŁAM NA WSTĘPIE OCZYWIŚCIE WYBÓR ZAWIERANEJ UMOWY ZALEŻY OD INDYWIDUALNYCH SYTUACJI I TEGO JAKĄ PROPOZYCJĘ OTRZYMAMY OD KLUBU. MAM JEDNAK NADZIEJĘ, ŻE TYCH KILKA SŁÓW ODE MNIE POZWOLI WAM NA PORÓWNANIE JAKA OPCJA BYŁABY DLA WAS NAJBARDZIEJ KORZYSTNA.

Sandra Osenka

Sandra Osenka

Nie pozwól aby coś Cię ominęło !
Bądź na bieżąco z wydarzeniami !
Zarezerwuj miejsce na kolejną edycję Metamorfoz ! Kolejna edycja startuje już w 3 MARCA!